× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký News & Updates Công cụ Giúp đỡ

[daizurin.com]_BCL_63_360p.mkv

Dung lượng tập tin: 40.81 MB

Ngày tải lên: 18 December 2018 13:39:09 GMT
Loại file : VideoLoading
Đợi một tí nhé, Đang tìm host lưu trữ..Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.

Chia sẻ file này