× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

N8FanClub.com_Nokia_Care_App_v2.1_anna_belle_signed.zip

  Dung lượng tập tin   :
  Ngày tải lên   :
  Số lượt xem   :
  Loại file    :
823.48 kB
07 May, 2012
303
Archive
Thông tin về loại file này : Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Popular archive formats include zip, rar, gz, tar, 7z etc.