× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

SymbianZone.us_Tezz_s60v5_s3_anna_belle_j2me.zip

  Dung lượng tập tin   :
  Ngày tải lên   :
  Số lượt xem   :
  Loại file    :
1.34 MB
01 May, 2012
415
Archive
Thông tin về loại file này : Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Popular archive formats include zip, rar, gz, tar, 7z etc.