× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký News & Updates Công cụ Giúp đỡ

[daizurin.com]_DVL_11_480p.mkv

Dung lượng tập tin: 37.74 MB

Ngày tải lên: 17 June 2018 01:18:46 GMT
Loại file : VideoLoading
Đợi một tí nhé, Đang tìm host lưu trữ..Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.

Chia sẻ file này