× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Mirrored.to
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

SymbianZone.us_Handy_Alarm_Pro_1.3_S60v5_S_3_Devices_Unsigned.zip

  Dung lượng tập tin   :
  Ngày tải lên   :
  Số lượt xem   :
  Loại file    :
932.82 kB
30 Jun, 2012
462
Archive
Thông tin về loại file này : Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Popular archive formats include zip, rar, gz, tar, 7z etc.